Tổng cục Thống kê – Họp báo cáo thực hiện các dự án khởi công giai đoạn trung hạn

Sáng ngày 02/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp Báo cáo thực hiện các dự án khởi công giai đoạn trung hạn 2021-2025. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu và đại diện các vụ liên quan thuộc Cơ quan TCTK.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, nội dung cuộc họp ngoài cho ý kiến đóng góp vào Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 – 2027 còn chuẩn bị cho việc phân công lại chức năng nhiệm vụ, giao nhiệm vụ cho Văn phòng TCTK chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính họp với các đơn vị có dự án triển khai chuẩn bị đầu tư để lắng nghe đề xuất.  Do đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung của Báo cáo và cách thức phối hợp theo hướng thực hiện thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 – 2027. Theo đó, tổng quan các dự án giai đoạn 2021 – 2025 có tổng số 12 dự án với 122 dự án thành phần. Thời gian triển khai từ 2022 – 2027. Chia theo cấp quản lý: TCTK có 6 dự án; Cục Thống kê có 21 dự án; Chi cục Thống kê có 95 dự án. Chia theo hình thức đầu tư: Có 85 dự án xây dựng mới; 37 dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp. Chia theo thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2023 có 70 dự án; Năm 2024 có 34 dự án; Năm 2025 có 18 dự án.

Báo cáo đưa ra kế hoạch triển khai năm 2023 và các năm tiếp theo. Theo đó, thực hiện triển khai 45 dự án đã chuẩn bị đầu tư từ năm 2022; triển khai chuẩn bị đầu tư cho các dự án theo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo; lựa chọn nhà thầu tư vấn, ký kết hợp đồng cho các dự án theo kế hoạch.

Cuộc họp cũng dành thời gian để các đại biểu cho ý kiến vào nội dung Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 – 2027. Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất giao Văn phòng TCTK chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính họp với các đơn vị có dự án triển khai chuẩn bị đầu tư để lắng nghe đề xuất.

Cho ý kiến vào các kiến nghị trong Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 – 2027, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến và Lê Trung Hiếu cho rằng cần rà soát lại thực hiện quy chế 889 đối với dự án đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 để có đề xuất hợp lý và nhất trí với kiến nghị thành lập Tổ công tác và giao nhiệm vụ cho Văn phòng TCTK chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính họp với các đơn vị có dự án triển khai chuẩn bị đầu tư để lắng nghe đề xuất.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Văn phòng và Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét để thay đổi chức năng nhiệm vụ của cả hai đơn vị. Nhất trí giao Văn phòng TCTK làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính họp với các đơn vị có dự án triển khai chuẩn bị đầu tư để lắng nghe đề xuất.