Tổng cục Thống kê triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Ngày 29/8/2016 Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 258/TB-VPCP gửi Tổng cục Thống kê thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê ngày 16/8/2016. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Công văn số 691/TCTK ngày 31/8/2016 về triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc nói trên. Theo đó, có 7 nhiệm vụ phải triển khai thực hiện, Viện Khoa học Thống kê được giao chủ trì thực hiện 1/7 nhiệm vụ. Cụ thể, Viện KHTK soạn thảo Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê, trình Thủ tướng phê duyệt vào tháng 12/2016 (xem công văn 691 tại tệp đính kèm )

TCHC

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 3. CV691TCTK_Thuc hien ket luan cua PTTg 340 KB 494