Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện từ 01/3 – 30/5/2021.

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng…

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau:

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (viết gọn là SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế – xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:

– Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam;

– Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: thông tin về người đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động;

– Thông tin về kết quả, chi phí SXKD: tài sản, nguồn vốn; kết quả hoạt động, chi phí SXKD; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; tiêu dùng năng lượng;

– Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng phần mềm quản lý, tự động hóa cho SXKD; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách mạng Công nghiệp lần thứ 4;

– Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho tổ công tác các cơ quan Trung ương và điều tra viên sự nghiệp khối Trung ương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai tổng điều tra.

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (xem file đính kèm). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (xem file đính kèm).

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/3/2021 các bộ, ngành cơ quan Trung ương sẽ truy cập vào trang web điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để cung cấp thông tin về cơ sở hành chính tại các bộ, ngành cơ quan Trung ương và cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp của Trung ương tại: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/

Để biết chi tiết hơn xem tại website của Tổng điều tra kinh tế 2021 theo link: http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/

BBT