Trung tâm Thông tin khoa học Thống kê

 

Giám đốc: Phạm Anh Tuấn
Điện thoại: 024 38344114
Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin khoa học thống kê là đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê có chức năng phổ biến thông tin khoa học thống kê; truyền thông, quảng bá hình ảnh của Tổng cục Thống kê và Viện Khoa học Thống kê.
Trung tâm Thông tin khoa học thống kê thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng xác định định hướng, chiến lược, kế hoạch thông tin, tư liệu, thư viện khoa học phục vụ công tác thống kê.

2. Tạo lập, quản lý tư liệu khoa học thống kê.

a) Thu thập, xử lý, phổ biến, lưu trữ tư liệu về khoa học thống kê;

b) Quản lý Thư viện khoa học thống kê của Tổng cục Thống kê;

3. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn thống kê.

4. Phổ biến thông tin thống kê.

a) Tổ chức sản xuất, phát hành Tờ Thông tin khoa học thống kê và các tài liệu chuyên khảo về khoa học thống kê;

b) Phổ biến thông tin khoa học thống kê trên trang thông tin điện tử và các mạng xã hội khác;

c) Tổ chức việc dịch thuật, tổng thuật, tổng luận, kỷ yếu, video về khoa học thống kê.

5. Quản lý, vận hành mạng máy tính, máy chủ và hệ thống CNTT của Viện.

a) Quản lý và vận hành Trang Thông tin điện tử và các mạng xã hội khác của Viện Khoa học Thống kê;

b) Quản lý các phần mềm nội bộ của Viện Khoa học Thống kê;

c) Đảm bảo các thiết bị máy tính, máy chủ, mạng máy tính và các thiết bị khác liên quan đến CNTT của Viện hoạt động ổn định và hiệu quả.

6. Truyền thông và quảng bá hình ảnh của Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê,

7. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do các Phòng, Trung tâm khác chủ trì

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.