Từ 5/2/2017, vận hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (file đính kèm). Theo đó, cấp tỉnh có 20 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai, dân số; 2- lao động, việc làm và bình đẳng giới; 3- doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; 4- đầu tư và xây dựng; 5- tài khoản quốc gia; 6- tài chính công; 7- bảo hiểm; 8- nông, lâm nghiệp và thủy sản; 9- công nghiệp; 10- Thương mại, dịch vụ; 11- giá cả; 12- giao thông vận tải; 13- công nghệ thông tin và truyền thông; 14- khoa học và công nghệ; 15- giáo dục; 16- y tế và chăm sóc sức khỏe; 17- văn hóa, thể thao và du lịch; 18- mức sống dân cư; 19- trật tự, an toàn xã hội và tư pháp; 20- bảo vệ môi trường.

Cấp huyện có 3 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai, dân số và bình đẳng giới; 2- kinh tế; 3- xã hội, môi trường.

Cấp xã cũng có 3 nhóm chỉ tiêu gồm: 1- đất đai và dân số; 2- kinh tế; 3- xã hội, môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/2/2017. Quyết định này thay thế các quy định về danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Theo Tổng cục Thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê là tổng hợp nhiều chỉ tiêu thống kê có quan hệ mật thiết với nhau phản ánh nhiều mặt của quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, trong đó hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã có vai trò rất quan trọng.

Luật Thống kê 2015 có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Do đó, việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải đảm bảo thực hiện đúng theo 6 nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê đã được quy định tại Luật Thống kê.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê cũng xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê, đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành và chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.

Thái Học (sưu tầm)

Nguồn: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-7391-tu-522017-van-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-cap-tinh-huyen-xa-moi.html