Từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 thì đâu là kinh nghiệm được rút ra để áp dụng ngay trong cuộc điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số để kết quả được sát thực

Câu hỏi:(Nhà báo Kim Hải-Đài truyền hình Việt Nam)Như chúng ta đã biết Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 vừa mới kết thúc cách đây 4 tháng, từ cuộc Tổng điều tra này thì đâu là kinh nghiệm được rút ra để áp dụng ngay trong cuộc điều tra thông tin kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số để kết quả được sát thực?

(Nguồn: https://vtv.vn/)

Trả lời:

(Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK)

Trước tiên, liên quan đến tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan như giữa Tổng cục Thống kê và Ủy ban dân tộc, giữa các cấp với các địa phương phải phối hợp thật tốt, sau đó là công tác tuyên truyền. Các cấp lãnh đạo hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc điều tra, người dân biết được những thông tin mình cung cấp sau này phục vụ cho chính họ, có chính sách để tạo điều kiện phát triển cho đồng bào dân tộc. Khi người dân hiểu được thì họ sẽ sẵn sàng cung cấp thông tin. Áp dụng công nghệ thông tin từ Tồng điều tra dân số cho toàn bộ cuộc điều tra dân tộc trong việc thu thập và xử lý số liệu.