Từ điển Thống kê Việt Nam

Thông tin thống kê đáng tin cậy, được biên soạn theo chuẩn mực qui định là vô cùng thiết yếu đối với quá trình quản lý dựa trên kết quả. Không thể xây dựng chính sách và chương trình phát triển kinh tế – xã hội hay đánh giá hiệu quả, tiến bộ nếu không có số liệu thống kê đáng tin cậy. Muốn có thông tin thống kê tin cậy, trước tiên phải xây dựng được các từ, thuật ngữ thống kê chuẩn để tất cả các bên (sản xuất, sử dụng, cung cấp số liệu thống kê) đều thống nhất hiểu và sử dụng chúng. Nhằm đạt được mục đích này, Viện KHTK đã được lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao chủ trì biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam.

Từ điển Thống kê Việt Nam được biên soạn trên cơ sở kế thừa cuốn Từ điển Thống kê xuất bản năm 1977; Kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu biên soạn Từ điển Thống kê” do Ts Đỗ Thức làm chủ nhiệm đề tài; và tham khảo Oxford Dictionary Statistics (University Press, 2002); Statistics Glossary (OECD, 2010) và một số cuốn tử điển chuyên ngành khác.

Từ điển Thống kê Việt Nam bao gồm 2300 thuật ngữ thống kê được kết cấu thành 3 phần chính: Phần thứ nhất: Lý thuyết thống kê, toán, tin học ứng dụng trong thống kê (500 thuật ngữ); Phần thứ hai: Thống kê kinh tế (950 thuật ngữ); Phần thứ ba: Thống kê xã hội và môi trường (850 thuật ngữ).

Trong mỗi phần lại được sắp xếp theo các chuyên mục, như: Lý thuyết thống kê; toán học ứng dụng trong thống kê; tin học ứng dụng trong thống kê (Phần thứ nhất). Hệ thống tài khoản quốc gia và kinh tế tổng hợp; thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản; thống kê công nghiệp; thống kê vốn đầu tư, xây dựng và bất động sản; thống kê thương mại, giá cả và dịch vụ (Phần thứ hai). Thống kê dân số, lao động và việc làm; thống kê giáo dục và đào tạo; thống kê khoa học và công nghệ; thống kê văn hóa, thông tin và thể dục thể thao; thống kê y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thống kê tư pháp và trật tự an ninh xã hội; thống kê bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; thống kê mức sống dân cư; thống kê điều kiện tự nhiên và môi trường. Ngoài ra, Từ điển Thống kê còn có Bảng tra cứu thuật ngữ Việt – Anh theo vần tiếng Việt.

Do hạn hẹp về kinh phí, cuối Từ điển Thống kê nói trên mới chỉ in và phát hành trong Hệ thống thống kê nhà nước và một số cơ quan ở Trung ương, một số Trường đại học, Viện nghiên cứu. Viện KHTK đang lấy nhu cầu để in ấn và phát hành tiếp cuốn Từ điển này. Mọi nhu cầu xin gửi theo địa chỉ email: vienkhoahoc.gso.gov.vn.

P. TCHC