Tuần lễ Thống kê Châu á – Thái Bình Dương 2020

Phòng Thống kê của Ủy ban Kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc về Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) dự kiến tổ chức tuần lễ thống kê Châu Á-Thái Bình Dương 2020, từ ngày 15 đến 19 tháng 6 năm 2020 tại Bangkok, Thái Lan. Tuần lễ thống kê Châu Á-Thái Bình Dương sẽ cung cấp một diễn đàn cho các chuyên gia, các nhà quản lý về thống kê chính thức và hệ thống thống kê quốc gia ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương.

Với chủ đề, “A decade of action for the 2030 Agenda: Statistics that leave no one and nowhere behind” – Một thập kỷ hành động cho Chương trình nghị sự 2030: Thống kê không bỏ lại một ai hay nơi nào phía sau, tuần lễ thống kê Châu Á-Thái Bình Dương tập trung vào tiến trình đạt được Tầm nhìn chung và Khung hành động đã được Ủy ban thống kê ESCAP tán thành vào tháng 12 năm 2016. Tầm nhìn chung kêu gọi các hệ thống thống kê quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu thống kê cấp bách và phát triển việc tăng cường các kỹ năng thống kê, hiện đại hóa các quy trình thống kê, cấu trúc pháp lý, thể chế và mối quan hệ với người dùng.

Để đạt được Tầm nhìn chung này, năm khu vực hành động được xác định là:

  • Khu vực hành động A: Thu hút người dùng và đầu tư vào thống kê
  • Khu vực hành động B: Đảm bảo chất lượng và củng cố niềm tin vào thống kê
  • Khu vực hành động C: Thống kê tổng hợp để phân tích tổng hợp
  • Khu vực hành động D: Hiện đại hóa quy trình thống kê
  • Khu vực hành động E: Đạt được bộ kỹ năng cần thiết

Các bài tóm tắt phải được viết bằng tiếng Anh, dài không quá 400 từ, phù hợp với chủ đề và tập trung vào một trong năm lĩnh vực hành động trên. Hạn cuối gửi bài tóm tắt là trước ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Chi tiết xem tại website:

https://www.unescap.org/events/asia-pacific-statistics-week-2020

Phạm Hạnh (tổng hợp)

Nguồn https://www.unescap.org/events/asia-pacific-statistics-week-2020


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: