Tuần lễ Tổng điều tra dân số năm 2024 của UNECE

Tuần lễ Tổng điều tra dân số năm 2024 của UNECE (Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc tại Châu Âu) dự kiến được tổ chức từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuần lễ gồm hai cuộc họp: (1) Hội thảo về tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, và (2) Cuộc họp của nhóm chuyên gia về Tổng điều tra dân số và nhà ở từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10. Mục đích Tuần lễ Tổng điều tra dân số năm 2024 của UNECE là thu hút cộng đồng chuyên gia tham gia vào xây dựng Khuyến nghị CES cho chu kỳ tổng điều tra dân số năm 2030.

Cuộc họp của nhóm chuyên gia sẽ là nền tảng để các cơ quan thống kê trao đổi kinh nghiệm giữa các nước; nâng cao kiến ​​thức về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, thực hiện và phổ biến số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện Khuyến nghị CES về Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đối tượng mục tiêu tham gia là các nhà quản lý điều tra dân số và các chuyên gia chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và quản lý điều tra dân số tại các cơ quan thống kê quốc gia, cũng như các chuyên gia điều tra dân số trong các tổ chức quốc tế. Cuộc họp của nhóm chuyên gia sẽ gồm 04 phiên:

  • Phiên 1. Sửa đổi khuyến nghị của Hội nghị Thống kê Châu Âu về Tổng điều tra dân số và nhà ở cho chu kỳ 2030;
  • Phiên 2. Bài học rút ra từ các cuộc Tổng điều tra dân số năm 2020;
  • Phiên 3. Những đổi mới trong công tác phổ biến, truyền thông trong suốt quá trình tổng điều tra dân số;
  • Phiên 4. Những chuyển biến trong thống kê dân số

Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/sites/default/files/2024-06/LogisticalInfoCensus2024_0.pdf

Nguyễn Mai (dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2024-06/LogisticalInfoCensus2024_0.pdf