Tuần thống kê châu Á-Thái Bình Dương 2020

Phòng Thống kê của Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc sẽ tổ chức “Tuần Thống kê châu Á-Thái Bình Dương 2020” từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020 tại Bangkok, Thái Lan. Sự kiện này nhằm mở rộng cơ hội tham gia cho tất cả các thành viên trong cộng đồng thống kê, có thể là các nhà thống kê kinh tế, nhà nhân khẩu học, nhà thống kê xã hội hoặc các lĩnh vực chuyên môn thống kê khác.

Với chủ đề “Một thập kỷ hành động cho Chương trình nghị sự 2030: Thống kê không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tuần Thống kê châu Á-Thái Bình Dương tập trung vào sự tiến bộ về Tầm nhìn chung và Khung hành động được Ủy ban Thống kê ESCAP nhất trí thông qua vào tháng 12/016. Tầm nhìn chung kêu gọi các hệ thống thống kê quốc gia được trao quyền để đáp ứng nhu cầu thống kê khẩn cấp và phát triển thông qua việc tăng cường các kỹ năng thống kê, hiện đại hóa các quy trình sản xuất thống kê, khung pháp lý và thể chế và mối quan hệ với người dùng tin. Để đạt được Tầm nhìn chung này, 5 lĩnh vực hành động được xác định là:

  • Khu vực hành động A: Thu hút người dùng và đầu tư vào thống kê
  • Khu vực hành động B: Đảm bảo chất lượng và thấm nhuần niềm tin vào thống kê
  • Khu vực hành động C: Thống kê đầy đủ để phân tích tổng hợp
  • Khu vực hành động D: Hiện đại hóa quy trình sản xuất thống kê
  • Khu vực hành động E: Có đầy đủ các kỹ năng cần thiết

Lan Phương (dịch)

Nguồn: https://www.unescap.org/events/asia-pacific-statistics-week-2020


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: