Tương lai của thông tin Hội thảo Khoa học thống kê trên Website

Các nhà tổ chức đang nỗ lực để chuẩn bị cho Tương lai của Hội thảo khoa học thống kê, sự kiện có ý nghĩa lớn nhất của Năm quốc tế về thống kê, sẽ được tổ chức trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2013 tại Luân đôn,Vương quốc Anh. Cuộc Hội thảo sẽ nhóm họp các nhà thống kê từ khắp nơi trên thế giới, các nhà khoa học, những người hợp tác với các nhà thống kê, các nhà khoa học và đại diện của các đơn vị tài trợ.

Các nhà tổ chức  đã tạo ra một số trang mới về hội thảo trên trang web thống kê 2013. Bạn cũng có thể truy cập vào các trang này từ mục các nhà tài trợ năm quốc tế về thống kê 2013 (Statistics2013 Global Supporters) của website.

Sự kiện này sẽ thể hiện phạm vi rộng lớn, tầm quan trọng của số liệu thống kê và nhấn mạnh đến các cơ hội đặc biệt về nghiên cứu thống kê trong thập kỷ tới. Cụ thể hơn, hội thảo sẽ tiết lộ nhiều vấn đề quan trọng đối với khán giả:

  • Đối với các nhà khoa học trong các lĩnh vực đa dạng dữ liệu: các nhà thống kê đã sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng tham gia hợp tác sâu, dài hạn;
  • Đối với các đơn vị tài trợ: thống kê là khoa học dữ liệu và có thể cung cấp (và thực hiện) các công cụ để tạo sự tiến bộ trên phạm vi rộng lớn các hoạt động có chủ hướng của con người;
  • Đối với các nhà thống kê: đừng bỏ lõ các cơ hội tham gia nghiên cứu có tác động mạnh; và
  • Đối với các nhà thống kê tương lai: tham gia có kỷ luật với tương lai rộng mở.

Dự kiến sẽ có khoảng 100 người được mời tham dự hội thảo. Ngoài các nhà thống kê, hội thảo sẽ có các đại diện đến từ các lĩnh vực khoa học và thực hành khác liên quan đến các luận đề về bản chất thống kê.Hội thảo sẽ được tổ chức theo hướng các bài thuyết trình và theo các nhóm.

Sau hội thảo, với sự đóng góp của các đại biểu tham dự, ban tổ chức sẽ công bố tài liệu tóm tắt, sẽ được phân phát rộng rãi đến cộng đồng khoa học lớn hơn.

Bạn có thể xem trực tiếp hội thảo cũng các tài liệu hội thảo thông qua web nhờ sự giúp đỡ của Wiley Publisher.

NTH
Nguồnhttp://www.statistics2013.org/files/2013/06/June-3-2013.pdf.