UNECE và các nhà thống kê trưởng giúp định hình tương lai của thống kê kinh tế

Thống kê kinh tế có lẽ là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi mọi người nghĩ về thống kê chính thức. Việc sản xuất các số liệu thống kê kinh tế là trọng tâm đối với công việc của các cơ quan thống kê quốc gia, và rất cần thiết cho hoạt động của các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội, đến nỗi nó dường như được mặc định ở các quốc gia.

Nhưng ngày nay, Văn phòng Hội nghị Thống kê Châu Âu (huy động các nhà thống kê trưởng của Ba Lan, Mexico, Canada, Ireland, Áo, Armenia, Phần Lan cộng với OECD, Eurostat, CIS-Stat), họp tại Geneva, cùng với các thống kê trưởng của WTO, ILO và UNCTAD, đã chỉ ra rằng điều này là xa sự thật. Khi nền kinh tế thay đổi, do đó phải thống kê kinh tế. Trong một cuộc thảo luận cấp cao về tương lai của thống kê kinh tế, các chuyên gia này đang tranh luận về các vấn đề bao gồm lỗ hổng dữ liệu, các ưu tiên theo chủ đề, cơ sở hạ tầng và quản trị thống kê kinh tế.

Những cách mà các nền kinh tế hoạt động không ngừng phát triển. Toàn cầu hóa và số hóa, sự xuất hiện của các hình thức công việc mới và thường xuyên bấp bênh, tầm quan trọng ngày càng tăng đối với sự hiểu biết và giải quyết bất bình đẳng, sự tích hợp của tính bền vững và biến đổi khí hậu với các thống kê kinh tế đều kêu gọi các cách xác định, đo lường và phân loại thông tin quan trọng. Ví dụ việc số hóa xã hội ngày càng tăng mang đến những khả năng mới cho việc thu thập và phân tích dữ liệu, nhưng cũng có những thách thức mới trong những gì cần được tính toán và tính toán ở đâu.

Để điều hướng những áp lực liên tục thay đổi này, các cơ quan thống kê quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tạo ra một mạng lưới các hướng dẫn, khung phân tích và các nhóm làm việc. UNECE dẫn đầu hoặc tham gia hoạt động nhiều trong những nhóm này, ví dụ: về tài khoản quốc gia và các thỏa thuận sản xuất thông tin thống kê toàn cầu, sổ đăng ký kinh doanh thống kê, chỉ số giá tiêu dùng, đo lường vốn nhân lực và phúc lợi, và trao đổi, chia sẻ dữ liệu kinh tế. Cuộc tranh luận hôm nay đã xem xét liệu mạng lưới các nhóm toàn cầu này, đã phát triển theo thời gian để đáp ứng nhu cầu hiện tại, vẫn hoạt động hiệu quả với nhau mà không bị chồng chéo.

Cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến một nỗ lực toàn cầu rộng lớn hơn do một nhóm Bạn của Chủ tịch Thống kê Kinh tế do Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc thành lập. Nhóm, được dẫn đầu bởi Canada, được giao nhiệm vụ đánh giá xem hệ thống hiện tại có đủ bao phủ các ưu tiên được xác định bởi người dùng hay không, và liệu việc quản trị và cơ sở hạ tầng hiện tại hỗ trợ hệ thống thống kê kinh tế có đủ đáp ứng và toàn diện hay không.

Hợp tác thống kê tại UNECE

Từ thống kê kinh tế và tổng điều tra dân số và nhà ở, đến việc vượt qua ranh giới thống kê chính thức trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, di cư quốc tế, phúc lợi và các phương pháp mới như học máy, công việc của UNECE là định hình về cách thống kê được tạo ra trên toàn thế giới.

Công việc này được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với hơn 60 quốc gia thuộc Hội nghị Thống kê Châu Âu (CES).

Hợp tác theo CES hướng dẫn công việc thống kê quốc tế trong khu vực UNECE và hơn thế nữa, giúp các quốc gia sắp xếp các ưu tiên của họ, xác định các thách thức mới và cùng chia sẻ, cùng nhau giải quyết chúng. Nó cũng tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên và tránh trùng lặp.

Chi tiết xem thông tin để tìm hiểu thêm: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/Flyers/UNECE_work_on_statistics.pdf

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.unece.org/info/media/news/statistics/2019/unece-and-chief-statisticians-help-to-shape-the-future-of-economic-statistics/doc.html