Vai trò của điều tra doanh nghiệp năm 2022 trong phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền (Thực hiện) TTXVN/Vietnam+) Xin Phó Tổng cục trưởng cho biết vai trò của điều tra doanh nghiệp năm 2022 trong phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước? (Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-dieu-tra-doanh-nghiep-nam-2022-co-nhung-diem-gi-moi/783877.vnp)

Trả lời:

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến

Điều tra doanh nghiệp là một trong các cuộc điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hằng năm nhằm thu thập các thông tin phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp. Kết quả của điều tra này còn được sử dụng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện theo Quyết định 966/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu kết hợp với việc lập danh sách toàn bộ doanh nghiệp với một số thông tin chung của doanh nghiệp, quy mô mẫu của cuộc điều tra là 12% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị điều tra là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế. Thời gian thu thập thông tin tại các doanh nghiệp từ ngày 15/4/2022 đến ngày 20/5/2022. Thời kỳ số liệu của cuộc điều tra là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2021.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được thực hiện trong bối cảnh Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã được hoàn thành. Toàn bộ doanh nghiệp được điều tra để thu thập thông tin giúp cho việc tổng hợp thông tin và lập dàn chọn mẫu cho điều tra doanh nghiệp năm 2022.

Bên cạnh đó, dữ liệu về báo cáo tài chính được sử dụng để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác chọn mẫu doanh nghiệp để thu thập thông tin của cuộc điều tra.