Vai trò và nội dung của phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê

Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê, là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài. Để pháp luật thống kê thực sự đi vào đời sống xã hội thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê phải phát huy được vai trò và truyền tải được những nội dung cần thiết đến với các đối tượng khác nhau.

Thực tế trong những năm qua cho thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê chưa được quán triệt đầy đủ và sâu rộng; nhận thức về Luật Thống kê trong cộng đồng còn hạn chế nên thực hiện chưa nghiêm chỉnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và tính pháp lý của thông tin thống kê. Trong khi đó, công tác thống kê trước tình hình mới và theo yêu cầu phải đổi mới đồng bộ theo tinh thần đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi phải tăng cường công tác phổ biến và giáo dục pháp luật về thống kê.

Phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa những quy phạm pháp luật thống kê vào đời sống xã hội, cụ thể:

– Nâng cao tri thức, tình cảm, niềm tin vào pháp luật thống kê cho đối tượng, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đối tượng.

– Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thống kê, quản lý xã hội. Phổ biến, giáo dục pháp luật là kênh dẫn pháp luật đến với xã hội, với đời sống hàng ngày của mỗi công dân, tạo nên môi trường sống cho pháp luật. Trong môi trường này pháp luật từng bước được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội…

– Xây dựng tình cảm pháp luật thống kê đúng đắn và có hành vi hợp pháp, biết sử dụng pháp luật thống kê làm phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Nội dung của phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê bao gồm:

–  Phổ biến, giáo dục pháp dục pháp luật thống kê cho đối tượng sử dụng và cung cấp thông tin thống kê giai đoạn 2012-2020.

–  Phổ biến, tập huấn Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

–  Phổ biến, giáo dục và triển khai Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung.

Như vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê với vai trò và nội dung của mình sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành Thống kê và các đối tượng có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi của các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê.

N.T.K.Dung (Vụ Pháp Chế)