Vấn đề là người dùng tin (cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp) “xếp hạng” thế nào…?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Vấn đề là người dùng tin (cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp) “xếp hạng” thế nào…? (Nguồn: https://baodautu.vn/ap-luc-lon-nhat-la-cung-cap-so-lieu-thong-ke-cho-xa-hoi-d124384.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, TCTK

Việc cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành được cải thiện nhiều trên cơ sở thực hiện chế độ báo cáo thống kê và ký kết văn bản về cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê. Nhiều bộ, ngành đã cung cấp số liệu cho Tổng cục Thống kê đầy đủ và đúng thời hạn hơn, như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao… Nhờ đó, số lượng thông tin ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, làm cho mức độ hài lòng của người dùng tin ngày càng tăng lên.

Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2017 về việc phổ biến, cung cấp thông tin của ngành thống kê cho thấy, có 37,5% số người sử dụng tin hài lòng; hơn 57% tương đối hài lòng và chỉ có 5,3% số người sử dụng tin chưa hài lòng, giảm gần 3 điểm phần trăm so với năm 2013.