Vì sao không tạm dừng cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) baodautu) Thưa ông, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, sao không tạm dừng cuộc Tổng điều tra lần này lại? (Nguồn: https://baodautu.vn/ngay-172021-dieu-tra-5-trieu-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ca-the-d146095.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thu thập thông tin 5 năm/lần.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra lần thứ 6 (Tổng cục Thống kê bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế từ năm 1995) nhằm thu thập thông tin cơ bản từ các doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng về tình hình sản xuất, kinh doanh, kinh tế số, thương mại điện tử và sản phẩm đặc thù của các ngành và địa phương. Kết quả Tổng điều tra phục vụ đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, là căn cứ để xây dựng Chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra lần này bắt đầu từ 1/3/2021 đã kết thúc vào ngày 30/5/2021 (đối với địa phương có từ 8.000 doanh nghiệp trở lên sẽ hoàn thành việc thu thập thông tin trong tháng 8/2021) thực hiện thu thập thông tin từ doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội. Còn giai đoạn 2 bắt đầu từ 1/7/2021 đến hết 30/7/2021 sẽ thực hiện thu thập thông tin từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tổng điều tra kinh tế đã được luật hóa và phải thực hiện cứ 5 năm một lần, hơn nữa, kết thúc điều tra Giai đoạn 1 cũng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác điều tra vẫn thực hiện đúng kế hoạch, khách quan, trung thực và tất cả điều tra viên đều không bị lây nhiễm dịch bệnh vì thế không có bất cứ lý do gì để tạm dừng Giai đoạn 2.