Việc đánh giá lại GDP sẽ đem lại những góc nhìn như thế thế nào về “sức khoẻ” của nền kinh tế

Câu hỏi: (PV Thu Hiền-Báo Hải quan) Theo ông, việc đánh giá lại GDP sẽ đem lại những góc nhìn như thế thế nào về “sức khoẻ” của nền kinh tế?

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Việc đánh giá lại quy mô GDP nhằm phản ánh xác thực quy mô, năng lực của nền kinh tế. Kết quả đánh giá lại quy mô GDP tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển KT-XH trong các giai đoạn tiếp theo.

Sự gia tăng GDP bình quân đầu người có thể dẫn đến sự thay đổi trong mô hình tiêu dùng hộ gia đình do ước tính mức sống cao hơn hoặc đạt nhanh hơn đến mức quốc gia có thu nhập trung bình cao.

GDP được đánh giá lại cho phép tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có liên quan được xác thực hơn, phản ánh xác thực hơn chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc đánh giá lại quy mô GDP sẽ không tác động đến mục tiêu tăng trưởng GDP trong kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/quy-mo-gdp-2011-2017-tang-them-254nam-sau-khi-bo-sung-76000-doanh-nghiep-110902.html