Viện Khoa học Thống kê có nhiều thay đổi theo chức năng, nhiệm vụ mới

Theo Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê đã có nhều thay đổi so với trước đây, cụ thể:

– Về chức năng, nhiệm vụ: Đã chuyển 2 chức năng quản lý khoa học và quản lý chất lượng thống kê sang Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê theo đúng chức năng quản lý nhà nước. Bổ sung thêm chức năng tư vấn và đánh giá chất lượng thống kê.

– Về cơ cấu tổ chức: Theo Quyết định số 986/QĐ-TCTK cơ cấu tổ chức của Viện KHTK vẫn giữ 5 đơn vị cấp phòng, trong đó có 2 phòng nghiên cứu: (1) Phòng nghiên cứu Chiến lược, chính sách phát triển Thống kê; (2) phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê.

Phòng Nghiên cứu Chiến lược, chính sách phát triển thống kê được đổi tên từ “Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê”. Với chức năng nhiệm vụ mới thì phòng này tập trung nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện Chiến lược thống kê Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển thống kê vùng; đề án khai thác nguồn dữ liệu mới thay thế nguồn dữ liệu truyền thống; thực hiện phản biện chiến lược, chính sách thuộc lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược thống kê; biên dịch cuốn sổ tay về tổ chức thống kê quốc gia; cập nhật Từ điển Thống kê Việt Nam, đặc biệt là các thuật ngữ mới xuất hiện; nghiên cứu về chính sách phát triển thống kê thế giới, mô hình thống thống kê hiện đại…

Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê được đổi tên từ “Phòng Quản lý khoa học và Chất lượng thống kê” sẽ tập trung nghiên cứu về phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê; phương pháp đo lường hiện tượng kinh tế – xã hội mới (nền kinh tế số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động thống kê, ước lượng khu vực nhỏ), thẩm định mẫu điều tra thống kê… Nghiên cứu, xây dựng, áp dụng và hệ thống hóa các phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê nhà nước đang là vấn đề lớn và cấp thiết của Ngành. Thực tế, các phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê của nước ta đã được xây dựng, áp dụng. Tuy nhiên, nhiều phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê chưa được nghiên cứu bài bản, chuẩn hóa và ban hành chính thức thông qua các quyết định hành chính vì vậy cần phải tập trung nghiên cứu, xây dựng, ban hành trong nhiều năm.

Ngoài ra các đơn vị khác thuộc Viện cũng được được bổ sung thêm các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình mới hiện nay và trong thời gian tới.

(Chi tiết QĐ số 986/QĐ-TCTK xem tại
http://vienthongke.vn/attachments/article/133/1.%20QD%20986-TCCB.pdf)