Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-TCTK và Quyết định số 653/QĐ-TCTK ngày 17/4/2019, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ: (1) “Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước” do CN. Trần Tuấn Hưng – Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài. (2) “Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác và sử dụng dữ liệu hành chính để tính toán một số chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thanh Ngọc – Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê Chủ tịch Hội đồng đề tài (1), ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Chủ tịch Hội đồng đề tài (2), các thành viên hội đồng, gồm TS. Ngô Quý Việt, ThS. Dương Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Đình Khuyến, ThS. Bùi Ngọc Bích, ThS. Đỗ Anh Kiếm, TS. Phạm Đăng Quyết và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường  và Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng cũng yêu cầu 02 đề tài sửa mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài, các sản phẩm, yêu cầu khoa học của các sản phẩm và đề cương chi tiết báo cáo tổng hợp đề tài; Đồng thời bổ sung báo cáo tổng quan các nghiên cứu, bổ sung đầy đủ thông tin vào lý lịch khoa học của thành viên nghiên cứu. Ngoài ra, Hội đồng cũng yêu cầu đề tài (1) sửa lại đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài; đề tài (2) sửa lại tên đề tài, thời gian nghiên cứu đề tài, thành viên nghiên cứu cần ghi rõ tên, viết lại và bổ sung thêm thông tin vào phần tổng quan nghiên cứu, sự cần thiết nghiên cứu đề tài cần làm rõ hơn theo hướng xây dựng mô hình. Hội đồng nhất trí CN. Trần Tuấn Hưng – Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, ThS. Nguyễn Thanh Ngọc – Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài:

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Vụ PPCĐTK&CNTT

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài Vụ Thống kê XH&MT

Thu Huyền