Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Cơ sở

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-VTKE ngày 22/4/2019, ngày 04 tháng 5 năm 2019, Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Cơ sở: (1) “Nghiên cứu xây dựng phương pháp chuyển đổi năm gốc 2010 sang năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh” do ThS. Nguyễn Đình Khuyến – Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài. (2) “Đánh giá vị thế kinh tế – xã hội tỉnh Thái Bình trong vùng Đồng bằng sông Hồng” do CN. Nguyễn Bình – Cục Thống kê Thái Bình (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng, gồm CN. Trần Tuấn Hưng, ThS. Tạ Thị Thu Việt và CN. Đậu Thị Quỳnh Trang, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, Cục Thống kê Thái Bình và Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cũng yêu cầu 02 đề tài sửa thời gian nghiên cứu đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài, mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề tài, các sản phẩm, yêu cầu khoa học của các sản phẩm và đề cương chi tiết báo cáo tổng hợp đề tài; Đồng thời bổ sung báo cáo tổng quan các nghiên cứu liên quan, bổ sung đầy đủ thông tin vào lý lịch khoa học của thành viên nghiên cứu. Hội đồng cũng yêu cầu đề tài (1) viết lại phần tổng quan nghiên cứu, sự cần thiết nghiên cứu đề tài; đề tài (2) sửa lại tên đề tài, bổ sung thêm thông tin vào phần tổng quan nghiên cứu, sự cần thiết nghiên cứu đề tài. Hội đồng nhất trí ThS. Nguyễn Đình Khuyến – Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, CN. Nguyễn Bình – Cục Thống kê Thái Bình làm chủ nhiệm đề tài.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài:

ThS. Nguyễn Đình Khuyến, Vụ PPCĐTK&CNTT,
Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

CN. Nguyễn Bình,  Cục Thống kê Thái Bình,
Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

Thu Huyền