Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội để thu hút ngoại lực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như thế nào

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Thưa ông, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là ngoại lực quan trọng bổ sung nội lực cho nền kinh tế. Vậy theo ông, Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội để thu hút ngoại lực này chưa? (Nguồn: https://bnews.vn/nang-cao-hieu-qua-su-dung-noi-va-ngoai-luc-cua-dat-nuoc-de-tang-truong-kinh-te/210525.html)

Trả lời:

Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

FDI không chỉ mang vốn mà còn đưa vào nền kinh tế công nghệ sản xuất tiên tiến, khả năng quản trị, kinh doanh và khả năng tổ chức.

Trong những năm qua, FDI có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Bình quân giai đoạn 2016-2020, vốn FDI thực hiện chiếm 22,9% trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội; tỷ trọng GDP của khu vực FDI chiếm khoảng 20% trong tổng GDP của toàn bộ nền kinh tế.

Khu vực FDI thu hút gần 5 triệu lao động, chiếm 31,8% tổng số lao động, tạo ra lợi nhuận cao nhất chiếm trên 42% tổng lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh của khu vực FDI đều cao hơn khá nhiều so với khu vực kinh tế trong nước.

Tuy vậy, việc tận dụng ngoại lực về công nghệ, năng lực quản lý và khả năng kinh doanh từ đầu tư trực tiếp nước ngoài của nền kinh tế Việt Nam còn hạn chế.
Không những thế, các dự án FDI chưa đóng góp đáng kể vào việc gắn kết kinh tế trong nước với chuỗi cung ứng toàn cầu. Hầu hết dự án FDI là 100% vốn nước ngoài, liên doanh giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước không đáng kể; không đạt được mục đích chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản trị tiên tiến.

Hiện nay, với niềm tin của cộng đồng quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam, chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội thu hút nguồn lực từ bên ngoài để nền kinh tế có thể hòa nhập, không bị bỏ lại phía sau trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.