Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm có vai trò như thế nào trong kế hoạch thực hiện kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, ông có thể đánh giá về triển vọng kinh tế năm 2019. Kết quả này có vai trò như thế nào trong kế hoạch thực hiện kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020?

(Nguồn: https://bnews.vn)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm,Tổng cục trưởng TCTK)

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế năm 2019 có triển vọng rất khả quan đạt mục tiêu tăng trưởng 6,8%. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu cụ thể trong kế hoạch 5 năm là tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt từ 6,5% – 7% và đến thời điểm này, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2018 đạt 6,7%. Nếu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt mục tiêu cao nhất mà Quốc hội đề ra là 6,8% thì tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2019 đạt 6,73%, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch tăng trưởng trong cả giai đoạn 2016 – 2020.