Với tư cách là một nhà nghiên cứu về công tác thống kê, ông có thể cho biết vai trò nổi bật của số liệu thống kê đối với sự phát triển KT-XH của Việt Nam, thưa ông?

Câu hỏi: (Nhà báo Lương Bằng – Báo Hải quan) Với tư cách là một nhà nghiên cứu về công tác thống kê, ông có thể cho biết vai trò nổi bật của số liệu thống kê đối với sự phát triển KT-XH của Việt Nam, thưa ông? (Phỏng vấn ngày 5 tháng 9 năm 2012)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê) Số liệu thống kê đáng tin cậy, được thu thập theo các chuẩn mực quy định và thực tiễn tốt là vô cùng thiết yếu đối với quản lí kết quả phát triển. Số liệu thống kê là bằng chứng để đưa ra các chính sách, quyết định, chủ trương, và cũng là bằng chứng để giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Bác Hồ đã từng nói: Thống kê là tai, là mắt của Đảng. Hiện tại với nước ta nói riêng và các nước đang phát triển, chậm phát triển khác, công tác thống kê chưa được coi trọng. Trong khi đó, các nước phát triển như Mỹ, Canada rất quan tâm đến thống kê, thậm chí số liệu thống kê còn được nhìn nhận như một yếu tố để thực hiện dân chủ hóa trong đời sống kinh tế, chính trị.