Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 298/QĐ-TCTK ngày 19/4/2018, Quyết định số 300/QĐ-TCTK ngày 19/4/2018, Viện Khoa học Thống kê tổ chức xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ: (1) “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống  máy tính” do ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng – Viện Khoa học Thống kê (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài. (2) “Đánh giá tác động của thuế/phí/lệ phí môi trường, thuế xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam: Nghiên cứu định lượng sử dụng kết hợp Bảng cân đối liên ngành và Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2012” do ThS. Nghiêm Thị Vân – Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (dự kiến) làm chủ nhiệm đề tài.

Tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương gồm: ThS. Nguyễn Văn Đoàn – Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê Chủ tịch Hội đồng, các thành viên hội đồng, gồm PGS. TS. Đỗ Văn Thành, TS. Bùi Trinh, TS. Phạm Đăng Quyết, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Dương Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Trí Duy, ThS. Cao Quang Thành, ThS. Hả Mạnh Hùng và ông Đỗ Anh Kiếm.

Các thành viên trong Hội đồng đều cho rằng đây là 02 đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Hội đồng cũng yêu cầu các đơn vị chủ trì thực hiện sửa tên, mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề tài. Đặc biệt dự kiến các sản phẩm của đề tài đưa vào áp dụng. Hội đồng nhất trí ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng làm chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống  máy tính”; ThS. Nghiêm Thị Vân làm chủ nhiệm đề tài “Đánh giá tác động của thuế môi trường, thuế xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam”.

Một số hình ảnh tại buổi xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm 02 đề tài

ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng, Viện KHTK, Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

ThS. Nghiêm Thị Vân,  Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Chủ nhiệm đề tài (dự kiến) trình bày đề cương đề tài

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài của Viện KHTK

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương đề tài của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia

Thu Huyền