Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài cấp Cơ sở năm 2022

Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở năm 2022. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất quy trình hiệu chỉnh và gán dữ liệu trong xử lý dữ liệu các cuộc điều tra thống kê” do ThS. Nguyễn Minh Ánh làm chủ nhiệm đề tài (dự kiến). Hội đồng xét duyệt do Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, TCTK, bà Dương Thị Kim Nhung làm chủ tịch Hội đồng.

Sau khi Ban chủ nhiệm (dự kiến) trình bày đề cương nghiên cứu của Đề tài: Tổng quan nghiên cứu, tính cần thiết của nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và kinh phí dự kiến thực hiện đề tài. Qua đó, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

(1) Tổng quan các vấn đề liên quan đến hiệu chỉnh và gán dữ liệu

(2) Một số hướng dẫn, khuyến nghị và kinh nghiệm của quốc tế về hiệu chỉnh và gán dữ liệu trong các cuộc điều tra thống kê

(3) Tình hình thực hiện hiệu chỉnh và gán dữ liệu trong các cuộc điều tra hiện nay tại Tổng cục Thống kê

 (4) Đề xuất quy trình hiệu chỉnh và gán dữ liệu cho các cuộc điều tra thống kê

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí về tầm quan trọng, tính cấp thiết của đề tài. Sau các ý kiến trao đổi của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, nhất trí chủ nhiệm đề tài là ThS. Nguyễn Minh Ánh và nhất trí thông qua Đề cương nghiên cứu đề tài nhưng cần phải hoàn thiện sửa chữa và nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng./.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng Xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài cấp Cơ sở năm 2022

Toàn cảnh buổi họp

Khương Duy