Họp báo tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2021