CHUYÊN MỤC

Xây dựng chiến lược

Các tài liệu tham khảo

Chi tiết các tài liệu tham khảo tại "Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045" xem tại…

Bài tham luận Hội thảo

Chi tiết các bài tham luận tại "Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045" xem tại file…

Chương trình Hội thảo

Chi tiết chương trình "Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Thống kê kinh tế đến năm 2045" xem tại file đính kèm