Kiến thức thống kê thông dụng

– Tác giả: Tổng cục Thống kê

– Nhà xuất bản Thống kê, 2015

 

– Nội dung: Cuốn Kiến thức thống kê thông dụng là một tài liệu hữu ích giúp các nhà hoạch định chính sách, những người thực hiện chính sách và đông đảo công chúng nắm được vai trò của thống kê và tầm quan trọng của thông tin thống kê; biết các loại số liệu thống kê sẵn có được biên soạn như thế nào; biết cách tiếp cận cũng như đánh giá, phản biện các số liệu này để sử dụng chúng như một công cụ hữu ích cho việc hoạch định và giám sát quá trình thực thi chính sách.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: