Một số thuật ngữ thống kê thông dụng

– Tác giả: Tổng cục Thống kê

– Nhà xuất bản Thống kê, 2004

 

– Nội dung: Với mục đích phục vụ kịp thời các đối tượng sử dụng thông tin thống kê, cuốn sách được lựa chọn 164 thuật ngữ thống kê thông dụng nhất gồm ba phần: phần một gồm 33 thuật ngữ về lý thuyết thống kê và cá chỉ tiêu tổng hợp; phần hai gồm 90 thuật ngữ về thống kê kinh tế và phần ba gồm 41 thuật ngữ về thống kê xã hội.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: