CHUYÊN MỤC

Thống kê thư giãn

Đi săn

Ba nhà thống kê đi săn, gặp một con hươu lớn. Người thứ nhất bắn trượt, do ngắm lệch một mét về bên trái. Người thứ hai bắn…