Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước

– Tác giả: Viện Khoa học Thống kê

– Nội dung: Để sản xuất được những số liệu thống kê đảm bảo chất lượng, đòi hỏi trước tiên phải tập trung nghiên cứu phương pháp luận thống kê theo chuẩn mực quốc tế và áp dụng chúng vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu thống kê đối với thống kê nhà nước của mỗi quốc gia, Viện Thống kê Liên hợp quốc, khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UNSIAP) đã biên soạn và phát hành cuốn “Introduction to methods for research in offical statistics” tạm dịch là “Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước”.

Một thực tế đang tồn tại trong nhiều năm là các công chức thống kê nhà nước ở nhiều quốc gia, đặc biệt là trong các cơ quan thống kê quốc gia thường ít tham gia phân tích chuyên sâu về kết quả điều tra, tổng điều tra và các dữ liệu từ hồ sơ quản lý hành chính. Trong các phân tích về hướng dẫn chính sách, công chức thống kê thường chỉ đóng vai trò cung cấp số liệu một cách thụ động hơn là tham gia tích cực vào nghiên cứu, phân tích chính sách. Cuốn “Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” ra đời, nhằm góp phần khắc phục tình trạng nói trên. Cuốn”Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” được kết cấu thành 6 chương: i) Nghiên cứu, nhà nghiên cứu và độc giả; ii) Xác đinh vấn đề nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu; iii) Nghiên cứu trường hợp từ khóa đào tạo vùng RbTP đầu tiên; iv) Xử lý và phân tích dữ liệu; v) Viết báo cáo; vi) Báo cáo kết quả nghiên cứu.

Đối với Thống kê Việt Nam cũng đang trong tình trạng tập trung quá nhiều vào sản xuất dữ liệu và cung cấp dữ liệu một cách thụ động hơn là tích cực tham gia vào các nghiên cứu, phân tích dữ liệu trong quá trình xây dựng và hướng dẫn chính sách. Do vậy, cuốn “Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” sẽ rất có giá trị trong công tác đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích của đội ngũ những người làm công tác thống kê và cải thiện chất lượng số liệu thống kê nhà nước.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: