Một số vấn đề phương pháp luận thống kê

– Tác giả: Viện Khoa học Thống kê

– Nhà xuất bản Thống kê, 2005

 

– Nội dung: Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những vấn đề về phương pháp thống kê truyền thống đã được công bố hoặc đã từng ứng dụng triển khai thực tế; đồng thời được nghiên cứu cái tiến bổ sung kiến thức thống kê mới trong nước và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thống kê với phương pháp toán học, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết và ứng dụng thực tiễn; chuẩn hóa khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và phù hợp với các chuẩn mực thống kê quốc tế, phục vụ việc so sánh trong xu thế đổi mới và hội nhập.

Mặt khác, trong quá trình biên soạn, các tác giả có sử dụng lại một số ví dụ của một số tài liệu đã tính toán để minh chứng cho nội dung và điều kiện áp dụng các phương pháp đã trình bày.

Cuốn sách gồm 5 phần, mỗi phần giới thiệu từng vấn đề về phương pháp luận thống kê riêng biệt, nhưng chúng lại bổ sung cho nhau tạo thành thể thống kê các phương pháp thống kê.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: