Phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam

– Tác giả: Viện Khoa học Thống kê

– Nhà xuất bản Thống kê, 2012

– Nội dung: Chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển con người (HDI) ở Việt Nam”. Trên cơ sở phương pháp quy trình, nguồn dữ liệu sẵn có, nhóm tác giả đã tính HDI năm 2008 và 2010 cho cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với những kết quả đã tính toán được, đã đưa ra các đánh giá, nhận định về phát triển con người ở Việt Nam nói chung, ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và một số gợi ý về mặt chính sách, nhằm thúc đẩy phát triển con người tại Việt Nam.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: