Chức năng và nhiệm vụ

 

Vị trí và chức năng 1. Viện Khoa học Thống kê là tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê; thực hiện chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê; nghiên cứu khoa học thống kê và các khoa học khác để ứng dụng vào công tác thống kê; phổ biến thông tin khoa học thống kê; đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và đánh giá chất lượng thống kê.
2. Viện Khoa học Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Nguồn kinh phí hoạt động của Viện Khoa học Thống kê do ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành.
Nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển thống kê

a) Nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê.

b) Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, chính sách, đề án phát triển thống kê đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Theo dõi, giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện chiến lược, chính sách phát triển thống kê; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tác động của việc thực hiện chiến lược, chính sách phát triển thống kê.

d) Tham gia xây dựng, thẩm định, phản biện, góp ý các dự thảo văn bản pháp lý khác bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển thống kê.

đ) Xây dựng, bổ sung, cập nhật Từ điển thống kê Việt Nam

2. Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê; nghiên cứu các khoa học khác ứng dụng vào hoạt động thống kê

a) Nghiên cứu phương pháp đo lường các hiện tượng kinh tế – xã hội mới phát sinh.

b) Nghiên cứu tiêu chuẩn, quy trình và định mức kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về thống kê.

c) Nghiên cứu khai thác nguồn dữ liệu mới phục vụ sản xuất số liệu thống kê nhà nước.

d) Nghiên cứu ứng dụng toán học, công nghệ thông tin và các khoa học khác vào hoạt động thống kê.

3. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học.

4. Kiến nghị, chuyển giao, hướng dẫn ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động thống kê.

5. Phổ biến thông tin khoa học thống kê

a) Xuất bản định kỳ tờ thông tin; tài liệu chuyên khảo về khoa học thống kê.

b) Dịch thuật, tổng thuật, tổng luận, kỷ yếu, video.

c) Phổ biến thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Thống kê và mạng xã hội khác.

d) Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về khoa học thống kê phục vụ nghiên cứu, đào tạo và triển khai thực tế trong hoạt động thống kê.

d) Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về khoa học thống kê.

e) Quản lý Thư viện khoa học của Tổng cục Thống kê.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn

a) Biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

b) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

c) Thực hiện các hoạt động tư vấn thống kê theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác, liên kết và tham gia đấu thầu với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Thống kê.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

9. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật và Tổng cục Thống kê.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.