Từ điển thống kê

– Tác giả: Tổng cục Thống kê

– Nhà xuất bản Thống kê, 2016

– Nội dung: Thông tin thống kê đáng tin cậy, được biên soạn theo chuẩn mực qui định là vô cùng thiết yếu đối với quá trình quản lý dựa trên kết quả. Không thể xây dựng chính sách và chương trình phát triển kinh tế – xã hội hay đánh giá hiệu quả, tiến bộ nếu không có số liệu thống kê đáng tin cậy. Muốn có thông tin thống kê tin cậy, trước tiên phải xây dựng được các từ, thuật ngữ thống kê chuẩn để tất cả các bên (sản xuất, sử dụng, cung cấp số liệu thống kê) đều thống nhất hiểu và sử dụng chúng. Nhằm đạt được mục đích này, Viện KHTK đã được lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao chủ trì biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam.

 

Một thực tế đang tồn tại trong nhiều năm là các công chức thống kê nhà nước ở nhiều quốc gia, đặc biệt là trong các cơ quan thống kê quốc gia thường ít tham gia phân tích chuyên sâu về kết quả điều tra, tổng điều tra và các dữ liệu từ hồ sơ quản lý hành chính. Trong các phân tích về hướng dẫn chính sách, công chức thống kê thường chỉ đóng vai trò cung cấp số liệu một cách thụ động hơn là tham gia tích cực vào nghiên cứu, phân tích chính sách. Cuốn “Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” ra đời, nhằm góp phần khắc phục tình trạng nói trên. Cuốn”Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” được kết cấu thành 6 chương: i) Nghiên cứu, nhà nghiên cứu và độc giả; ii) Xác đinh vấn đề nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu; iii) Nghiên cứu trường hợp từ khóa đào tạo vùng RbTP đầu tiên; iv) Xử lý và phân tích dữ liệu; v) Viết báo cáo; vi) Báo cáo kết quả nghiên cứu.

Đối với Thống kê Việt Nam cũng đang trong tình trạng tập trung quá nhiều vào sản xuất dữ liệu và cung cấp dữ liệu một cách thụ động hơn là tích cực tham gia vào các nghiên cứu, phân tích dữ liệu trong quá trình xây dựng và hướng dẫn chính sách. Do vậy, cuốn “Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước” sẽ rất có giá trị trong công tác đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích của đội ngũ những người làm công tác thống kê và cải thiện chất lượng số liệu thống kê nhà nước.

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: