Giới thiệu chung

Viện Khoa học Thống kê là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành của Tổng cục Thống kê, được thành lập theo Quyết định số 02/TCTK-TCCB ngày 03 tháng 01 năm 1976 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Viện nằm trong mạng lưới các viện nghiên cứu do Bộ Khoa học và công nghệ quản lý. Năm 1996, Viện Khoa học Thống kê được xếp là Viện loại 1 của Nhà nước (Theo Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ).

Trên 45 năm qua Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức nghiên cứu gần 400 đề tài khoa học, trong đó có 4 đề tài cấp nhà nước, trên 150 đề tài cấp Tổng cục. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các hướng: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê; các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu thống kê; xây dựng và chuẩn hóa các bảng danh mục; phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê tổng hợp, các chỉ tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đánh giá tác động của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế; chuẩn hoá các thuật ngữ, nội dung thông tin thống kê; nghiên cứu, ứng dụng toán và tin học trong trong công tác thống kê… nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của từng thời kỳ và từng bước tiếp cận trình độ thống kê quốc tế. Viện đã trực tiếp tổ chức hoặc tham gia nhiều cuộc điều tra chuyên môn ở tất cả các khâu từ thiết kế mẫu, tổ chức điều tra đến xử lý, tổng hợp và phân tích kết quả điều tra.

Viện có đội ngũ cán bộ, viên chức gồm 31 người, trong đó có 1 phó giáo sư, 3 tiến sỹ, 9 thạc sỹ và đội ngũ đông đảo công tác viên nghiên cứu trong và ngoài ngành. Viện có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 337 do Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và công nghệ) cấp ngày 17/10/1994.

Ngoài các đơn vị trực thuộc theo QĐ số 870/QĐ-TCTK ngày 01/12/2004 còn có Hội đồng khoa học nhằm tư vấn cho Viện trưởng các vấn đề khoa học; Ban biên tập Tờ Thông tin khoa học thống kê và đội ngũ cộng tác viên biên tập nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin khoa học thống kê.

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Institute of Statistics Science (ISS).

Địa chỉ: 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam;

Điện thoại:(84-24) 38350707 ; Fax: (84-24) 37751356;

Email: vienkhoahoc@gso.gov.vn

Website: http://www.vienthongke.vn/

 

Lịch sử phát triển

 1. Trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê, ban hành kèm theo Nghị định 72/CP ngày 5/4/1974 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của cơ quan TCTK, Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê và Thông tin Kinh tế là một trong những đơn vị của TCTK.

 2. Căn cứ Nghị định 72/CP của Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định 02/TCTK-QĐ thành lập Viện Khoa học Thống kê trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Phòng nghiên cứu thống kê nước ngoài, Tổ cải tiến và Tổ toán kinh tế. Từ đó Viện Khoa học Thống kê lấy ngày 3/1/1976 là ngày thành lập Viện.

 3. Năm 1980, do yêu cầu phát triển công tác nghiên cứu khoa học, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số: 76/TCTK-QĐ ngày 15/8/1980 cho phép Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê và Thông tin Kinh tế được khắc con dấu và mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để quản lý nguồn kinh phí khoa học.

 4. Để đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học thống kê trở về trước và hoạch định phương hướng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn quốc, Tổng cục Thống kê mở Hội nghị khoa học Thống kê toàn quốc lần thứ I tại Hà Nội trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 1980.

 5. Để tăng cường phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học Thống kê và các khoa học khác có liên quan đến khoa học Thống kê, Tổng cục trưởng TCTK ra Quyết định số: 14/TCTK-QĐ ngày 28/2/1980 cho phép Viện xuất bản tờ Thông tin Khoa học Thống kê.

 6. Đứng trước yêu cầu tăng cường công tác khoa học và thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị (năm 1980) về công tác khoa học và kỹ thuật, Tổng cục Thống kê quyết định chuyển Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê và Thông tin Kinh tế từ khu vực hành chính sang khu vực sự nghiệp từ 1/1/1983 và từ đó Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê và Thông tin Kinh tế là một đơn vị sự nghiệp do Uỷ ban khoa học kỹ thuật (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) quản lý, cung cấp kinh phí hoạt động.

 7. Năm 1983, công tác nghiên cứu khoa học ở cơ quan Tổng cục Thống kê được đẩy mạnh. Trong năm đã triển khai hai đề tài cấp Nhà nước: “Từng bước hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống thông tin thống kê Nhà nước đến năm 2000” mang mã số 48.05.05 và “Nghiên cứu phân tích, đánh giá và dự báo mức sống các tầng lớp dân cư đến năm 2000” mang mã số 70.01.01.04 do Tổng cục Thống kê chủ trì. Ngày 15 tháng 3 năm 1983, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số 44/TCTK-QĐ thành lập Hội đồng khoa học Thống kê làm tư vấn cho Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê về các vấn đề khoa học.

 8. Tổ chức Hội nghị khoa học thống kê lần thứ II tại Hà Nội (15-16/10/1985).

 9. Năm 1989, sáp nhập Trung tâm Thông tin Tư liệu Dân số vào Viện Khoa học Thống kê (Quyết định số 145/TCTK-QĐ ngày 22 tháng 8 năm 1989). Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê có 5 đơn vị: Phòng Nghiên cứu thống kê; Phòng Nghiên cứu ứng dụng toán và tin học; Phòng Thông tin khoa học thống kê; Phòng Quản lý hành chính và Trung tâm Tư liệu và Thông tin Dân số.

 10. Năm 1994, Bộ KHCN cấp đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho Viện Khoa học Thống kê (số 337 ngày 17/10/1994).

 11. Năm 1993 theo Quyết định số 47/TCTK-TCCB ngày 3/6/1994 chuyển chức năng nhiệm vụ thông tin tư liệu dân số sang Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Nghị định 23/NĐ-CP ngày 23/3/1994 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê trong cơ cấu tổ chức có Viện Khoa học Thống kê.

 12. Năm 1994, Tổng cục trưởng TCTK ra Quyết định số 98/TCTK-QĐ ngày 12/7/1994 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thống kê; Viện Khoa học Thống kê có 3 đơn vị: Phòng Nghiên cứu Thống kê và Tin học; Phòng Quản lý và Đào tạo; Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê.

 13. Năm 1996 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Viện; Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tặng huy chương vì sự nghiệp khoa học cho 6 cán bộ của Viện và Tiến sĩ khoa học Lê Văn Toàn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đương nhiệm.

 14. Năm 1996, Viện Khoa học Thống kê là 1 trong 41 Viện nghiên cứu loại I được nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động (Quyết định số 782/TTG ngày 24 tháng 10 năm 1996).

 15. Năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng III; Bộ KHCN&MT tặng huy chương vì sự nghiệp khoa học lần II cho một số cán bộ của Viện KHTK và một số cán bộ trong toàn ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học. Trong đó có TS. Lê Mạnh Hùng, Tổng cục trưởng TCTK; TS. Nguyễn Văn Tiến, Phó tổng cục trưởng TCTK.

 16. Năm 2003, Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 01/9/2003 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê. Theo đó Viện Khoa học Thống kê là một trong 4 đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Thống kê.

 17. Năm 2004, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê đã phê chuẩn Đề án đổi mới hoạt động khoa học của Viện Khoa học Thống kê (Quyết định số 413/QĐ-TCTK ngày 30/6/2004).

 18. Năm 2004, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 870/QĐ-TCTK ngày 01/12/2004, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Thống kê. Theo đó, Viện Khoa học Thống kê có 4 đơn vị: Phòng Nghiên cứu Thống kê và Tin học; Phòng Quản lý và Đào tạo; Phòng Tổ chức – Hành chính; Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê.

 19. Năm 2007, Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Viện Khoa học Thống kê là một trong số 19 đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê.

 20. Năm 2013, Quyết định số 646/QĐ-TCTK ngày 24/6/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê.

 21. Năm 2020, Quyết định số 986/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thống kê.