Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê

 

Giám đốc: Hà Mạnh Hùng
Điện thoại: 024 38350709
Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê là đơn vị thuộc Viện Khoa học Thống kê có chức năng tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thống kê và quản lý nhà nước; tư vấn thống kê; đánh giá chất lượng thống kê theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn thống kê thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Viện trưởng xác định định hướng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thống kê và quản lý nhà nước; tư vấn thống kê; dịch vụ thống kê.

2. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng.

a) Biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng thống kê; kiến thức và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trình Viện trưởng xem xét, quyết định;

b) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng thống kê; kiến thức và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê; các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác theo phân cấp của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (online).

3. Thực hiện tư vấn thống kê; đánh giá chất lượng thống kê theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng cục Thống kê.

4. Thực hiện liên kết, hợp tác, đấu thầu các dịch vụ, tư vấn thống kê theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý và sử dụng phòng Lab phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

6. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do các Phòng, Trung tâm khác chủ trì.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.