Cơ quan Thống kê Quốc gia Ý trong tình huống khẩn cấp do dịch COVID-19

Do diễn biến dịch COVID-19 và tuân thủ các biện pháp được Chính phủ áp dụng để ngăn chặn dịch COVID-19, Cơ quan Thống kê Quốc gia Ý (Istat) đã thực hiện một loạt các hành động để đảm bảo tính liên tục và chất lượng sản xuất thống kê ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Istat đã tổ chức lại việc thu thập dữ liệu bằng các kỹ thuật thu thập có tính bền vững, các phương pháp luận đổi mới và sử dụng các nguồn dữ liệu. Istat cũng đã đưa ra các giải pháp phù hợp nhất để hỗ trợ các quy trình sản xuất thống kê, bảo vệ toàn diện sức khỏe của người lao động.

Số liệu thống kê chính thức là cơ sở để đo lường sự phát triển của kinh tế và xã hội; việc sản xuất và phổ biến các số liệu này để phục vụ cho các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, các hộ gia đình và doanh nghiệp là không thể dừng lại. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc để sẵn sàng cung cấp cho quốc gia tất cả các câu trả lời cần thiết, và trên hết là hỗ trợ và giám sát việc phục hồi của quốc gia trong tương lai.

Istat từ lâu đã đầu tư vào việc phi vật chất hóa hoạt động sản xuất thống kê, do đó có thể đảm bảo vận hành đầy đủ cơ sở dữ liệu và các dịch vụ trực tuyến có thể truy cập.

Istat thông báo đầy đủ về các biện pháp đặc biệt và các quy định tạm thời được thực hiện, đồng thời làm rõ về việc tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát và thông tin dịch vụ trên website của Istat.

Các đường dẫn:

– Thông cáo báo chí  “COVID-19: Không có tác động nào đến việc sản xuất thông tin và dữ liệu” (ngày 19/3/2020): https://www.istat.it/en/archive/239988

– Xu hướng kinh tế: https://www.istat.it/en/economic-trends

– Dữ liệu và dữ liệu vi mô về Y tế: https://www.istat.it/en/health-statistics?data-and-indicators

– Dữ liệu và dữ liệu vi mô về Dân số và hộ gia đình: https://www.istat.it/en/population-and-households?data-and-indicators

Đậu Trang (dịch)

Nguồn: https://www.istat.it/en/archivio/240106


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: