Công bố mới về phân loại các nền kinh tế trên thế giới

Vào ngày 1 tháng 7 hàng năm, Ngân hàng Thế giới điều chỉnh lại việc phân loại các nền kinh tế trên thế giới dựa vào số liệu ước tính tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của năm trước. Số liệu ước tính GNI bình quân đầu người cũng được sử dụng làm số liệu đầu vào để phân loại hoạt động ngân hàng của các nền kinh tế, xác định điều kiện cho vay của các nước. Theo công bố ngày 01/7/2012, Ngân hàng Thế giới phân loại thu nhập theo GNI bình quân đầu người theo bốn mức cụ thể như sau:

• Thu nhập thấp:  1.025 đô la hoặc ít hơn
• Thu nhập trung bình thấp: từ 1.026 đô la đến 4.035 đô la
• Thu nhập trung bình cao: từ 4.036 đô la đến  12.475 đô la
• Thu nhập cao: 12.476 đô la hoặc cao hơn
Các nền kinh tế có mức thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp đôi khi được gọi là các nền kinh tế đang phát triển. Thuật ngữ này được sử dụng cho tiện, không có nghĩa là tất cả các nền kinh tế trong nhóm đang trải qua sự phát triển tương tự hoặc các nền kinh tế khác đã đạt đến một giai đoạn được ưu tiên hoặc giai đoạn cuối của sự phát triển.

Những thay đổi trong việc phân loại

Bảng phân loại thu nhập bao gồm tất cả các thành viên của Ngân hàng Thế giới, cộng với tất cả các nền kinh tế khác có dân số hơn 30.000 người. Bảng phân loại năm nay có 188 nước thành viên của Ngân hàng thế giới và 26 nền kinh tế. Gibraltar và Mayotte đã bị loại khỏi cơ sở dữ liệu Các chỉ số Phát triển Thế giới (World Development Indexes) vì dân số của Gibraltar giảm xuống dưới 30.000 người, và Mayotte đã trở thành một khu hành chính hải ngoại của Pháp vào ngày 31/3/2011. Nam Sudan tuyên bố độc lập ngày 09/7/2011 và đã trở thành một thành viên của Ngân hàng Thế giới vào ngày 18/4/ 2012, nhưng không được phân loại chính thức theo thu nhập trong năm tài chính 2012 (FY12).

Nn kinh tế

Nhóm cũ

Nhóm mi

Albania Thu nhập trung bình cao Thu nhập trung bình thấp
Angola Thu nhập trung bình thấp Thu nhập trung bình cao
Mauritania Thu nhập trung bình thấp Thu nhập thấp
Nam Sudan .. Trung bình thấp
St. Kitts and Nevis Thu nhập trung bình cao Thu nhập cao
Turkmenistan Thu nhập trung bình thấp Thu nhập trung bình cao
Tuvalu Thu nhập trung bình thấp Thu nhập trung bình cao

Phân loại cho vay: Hiệp hội phát triển kinh tế (IDA) cho các nước có thu nhập bình quân đầu người trong năm 2011 dưới 1.195 đô la Mỹ vay và không có khả năng vay từ Ngân hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát triển (IBRD). IDA cho vay các khoản vay ưu đãi với lãi suất miễn phí và các khoản tài trợ cho các chương trình nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện điều kiện sống. Các khoản IBRD cho vay không ưu đãi. Các nước hỗn hợp là các nước đủ điều kiện đối với các khoản vay của IDA vì có mức thu nhập bình quân đầu người thấp, nhưng cũng đủ điều kiện đối với các khoản vay của  IBRD, vì có khả năng thanh toán nợ về mặt tài chính.

Theo phân loại năm 2012, Việt Nam có GNI bình quân đầu người là 1260 đô la, thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp. Thông tin thêm về Phân loại các nền kinh tế theo các nước của World Bank, truy cập địa chỉ http://data.worldbank.org/about/country-classifications hay gửi thư đến data@worldbank.org.

NTH

Nguồn: http://data.worldbank.org/news/newest-country-classifications-released