Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1883/QĐ-BKHĐT Ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023”. Với mục đích: nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong việc chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

Chủ đề Tháng hành động năm 2023 là: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Với thông điệp truyền thông là: “Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai”

Các hoạt động được thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 16. vbdi_7861_1883_quyetdinh 1 MB 81