Hội nghị quốc tế về thống kê mạnh mẽ – ICORS 2023

Hội nghị quốc tế về thống kê mạnh mẽ[1] (ICORS 2023) dự kiến được tổ chức tại Trường Kinh tế Toulouse – TSE (Pháp) từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. ICORS là một hội nghị quốc tế được tổ chức thường niên kể từ năm 2001. Mục đích của hội nghị nhằm tập hợp các nhà nghiên cứu và các học viên quan tâm đến thống kê mạnh mẽ, phân tích dữ liệu và các lĩnh vực liên quan khác. Các nhà nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học về thống kê, các nhà phân tích dữ liệu, các chuyên gia hàng đầu và các nhà nghiên cứu cơ sở và nghiên cứu sinh. Hội nghị hoan nghênh những đóng góp cho thống kê lý thuyết và ứng dụng, đặc biệt là các vấn đề mới liên quan đến thống kê mạnh mẽ, học máy, phát hiện giá trị ngoại lai và phân tích dữ liệu.

Các cuộc họp của ICORS tạo ra một diễn đàn nhằm thảo luận về những tiến bộ gần đây và những ý tưởng mới nổi trong thống kê và khuyến khích các cuộc trao đổi và thảo luận không chính thức giữa tất cả những người tham gia. Điều này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì nhóm gồm các nhà nghiên cứu quốc tế quan tâm đến số liệu thống kê mạnh mẽ và các chủ đề liên quan và tăng cường sự tương tác vượt qua các cuộc họp và tồn tại quanh năm.

Chi tiết về hội nghị xem tại: https://icors2023.sciencesconf.org/

Phạm Hạnh (dịch)

Nguồn: https://icors2023.sciencesconf.org/

[1] Thống kê mạnh mẽ (robust statistics) là thống kê có hiệu suất tốt đối với dữ liệu được rút ra từ một loạt các phân phối xác suất, đặc biệt đối với các phân phối không bình thường. Các phương pháp thống kê mạnh mẽ đã được phát triển cho nhiều vấn đề phổ biến, chẳng hạn như ước tính các tham số vị trí, tỷ lệ và hồi quy. Một động lực là tạo ra các phương pháp thống kê không bị ảnh hưởng quá mức bởi các giá trị ngoại lai. Một động lực khác là cung cấp các phương pháp có hiệu suất tốt khi có sự khác biệt nhỏ so với phân phối tham số (Wikipedia)