Hội nghị Thống kê thế giới lần thứ 60 – ISI2015

Hội nghị Thống kê thế giới (World Statistical Congress – WSC) lần thứ 60 sẽ tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 26 – 31/7/2015. Mục đích của Hội nghị nhằm thúc đẩy và phổ biến các nghiên cứu và thực hành tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực thống kê và ứng dụng của nó. Tại Hội nghị này sẽ có trên 700 báo cáo khác nhau, trong đó có hơn 150 báo cáo được tình bày tập trung vào một số chủ đề chính như sau:

(1) Chủ đề về điều tra mẫu: Chủ đề này bao gồm một số báo cáo chính: Mẫu điều tra: Quá khứ, hiện tại và định hướng tương lai; lấy mẫu không gian: kết hợp các thông tin phụ trợ và đa mục tiêu; Ước lượng khu vực nhỏ; dàn mẫu và vấn đề sai số phi mẫu trong điều tra Internet; những tiến bộ mới trong việc tiếp cận mẫu phức tạp; phương pháp lẫy mẫu lại trong thống kê; tổng điều tra là gì, trong khi thời gian, công nghệ thay đổi…)

(2) Chủ đề về phân tích dữ liệu và dữ liệu lớn (Big data): Chủ đề này bao gồm một số báo cáo chính: Sự phức tạp tính toán của thuật toán thống kê  phù hợp đối với phân tích dữ liệu lớn không chuẩn; Cơ chế thống kê đối với dữ liệu lớn; thách thức và cơ hội đối với phân tích không gian với dữ liệu lớn; thống kê đối với dữ liệu không gian quy mô lớn; dữ liệu lớn và thống kê chính thức – thách thức của dữ liệu lớn đối với hệ thống thống kê quốc gia; phân tích các khối dữ liệu đối với dữ liệu lớn; mô hình hóa và phân tích khám phá các dữ liệu.

(3) Chủ đề về tăng cường năng lực thống kê quốc gia: Chủ đề này bao gồm các báo cáo: Xếp hạng các cơ quan thống kê dựa vào dữ liệu điều tra mẫu; vai trò của cơ quan thống kê trong tin cậy; làm thế nào để cải thiện việc sản xuất số liệu thống kê của cơ quan thống kê quốc gia và hệ thống thống kê quốc gia? Câu trả lời từ quan điểm quản lý công; những tiến bộ trong kiểm soát quá trình thống kê; hướng hiện đại hóa quá trình thống kê; Quản trị và đổi mới/Hệ thống đảm bảo chất lượng thống kê; làm thế nào để cơ quan thống kê quốc gia có thể tận dụng lợi thế từ nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập mới…

(4) Chủ đề về thống kê nông nghiệp và môi trường: Chủ đề này bao gồm các báo cáo: Đo lường tiến bộ, phát triển bền vững và an sinh xã hội trong trụ cột môi trường 2015; đo lường sự tương tác giữa nông nghiệp với môi trường; đổi mới phương pháp luận tổng điều tra nông nghiệp cho phù hợp và hiệu quả hơn; tiến bộ về phương pháp ước lượng đối với thống kê nông nghiệp; báo cáo của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; tính ngẫu nhiên ảnh hưởng đến mô hình dữ liệu tài nguyên và môi trường.

(5) Chủ đề về giáo dục và phổ biến thống kê: Chủ đề này bao gồm một số báo cáo chính: Cách tiếp cận đúng nào để tìm hiểu số liệu thống kê? Từ những ngữ cảnh giáo dục khác nhau; Hiệp hội Thống kê Brazin: đóng góp cho giáo dục và phổ biến thống kê ở Brazin; Đạo đức thống kê; dữ liệu mở, xã hội dân sự và giám sát tiến bộ xã hội: Thách thức đối với giáo dục thống kê; kiến thức thống kê đối với các nhà ra quyết định; đạo đức trong giảng dạy và thực hành thống kê: bài học từ cuộc sống thực tế với các tình huống khó xử về đạo đức…

Các thông tin khác về Hội nghị: Thảo luận bàn tròn trong khi ăn trưa: Ngoài các phiên họp chính thức, các khóa học ngắn ngày và các cuộc họp vệ tinh, Hội nghị còn tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn khi ăn trưa, mỗi bàn từ 7 đến 10 người, kinh phí là 15 Ero/người.

Đoàn Dũng