Hội thảo về Chất lượng Thống kê với các chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)

Hội thảo về Chất lượng Thống kê với các chỉ tiêu Mục tiêu phát triển bền vững do Viện Thống kê Châu Á – Thái Bình Dương (SIAP) tổ chức sẽ diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25 tháng 4 năm 2018 tại Chiba, Nhật Bản. Hội thảo sẽ tạo cơ hội cho những người tham gia tìm hiểu các khái niệm và khuôn khổ cơ bản về chất lượng thống kê thông qua các buổi thực hành, nhằm mục đích nâng cao năng lực để tạo ra một bộ chỉ tiêu thống kê bao gồm các chỉ tiêu theo dõi và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Mục tiêu Hội thảo đặt ra là:

– Những người tham gia hiểu các điều kiện tiên quyết về chất lượng là gì để biên soạn, theo dõi và giám sát các chỉ tiêu SDGs

– Những người tham gia hiểu các khái niệm và khung cơ bản về chất lượng thống kê

– Những người tham gia có thể giúp đỡ các đồng nghiệp, dù ở nước mình hoặc ở các nơi khác, trong việc tổng hợp các chỉ tiêu SDGs

– Kiến thức về Khung đảm bảo Chất lượng quốc gia (NQAF) chung được cung cấp nhằm nâng cao chất lượng thống kê theo tình huống cụ thể của từng quốc gia

– Kiến thức về Khung đánh giá Chất lượng của Quỹ tiền tệ quốc tế – IMF (DQAF) được cung cấp để nâng cao chất lượng thống kê theo từng quốc gia cụ thể

– Kiến thức về Hệ thống phổ cập dữ liệu nâng cao (e-GDDS) trực tuyến được cung cấp với đầu vào rất hữu ích cho việc phát triển các chỉ tiêu SDG

Thành phần tham dự là các nhà thống kê đến từ các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Tài liệu tham khảo về lưu ý các khái niệm, chủ đề và nội dung khác của Hội thảo tham khảo tại: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/18_cn/1804_QS_JPN.pdf

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/index.html