Họp Ban Chỉ đạo Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam

Chiều ngày 26/7/ 2012, tại Tổng cục Thống kê, Ban Chỉ đạo Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam tổ chức họp triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK), Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Các thành viên BCĐ, Tổ Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam tham dự đầy đủ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, Trưởng BCĐ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc biên soạn và xuất bản cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam không chỉ đối với những người làm công tác thống kê, mà còn rất có ý nghĩa đối với xã hội. Trước đó, cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam đầu tiên được  biên soạn và xuất bản năm 1977. Đến nay, hiện tượng kinh tế, xã hội, môi trường đã có quá nhiều thay đổi, nên cần thiết và cấp bách phải biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam mới thay thế cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam năm 1977. Ông Đỗ Thức cũng chỉ rõ việc soạn thảo cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam mới là công việc lớn, phức tạp, đề nghị các thành viên BCĐ, Tổ Soạn thảo phải cố gắng, quyết tâm cao, dành thời gian thích đáng mới có thể hoàn thành tốt công việc này.

Các thành viên BCĐ và Tổ Soạn thảo Từ điển Thống kê Việt Nam đã thảo luận về kết cấu, qui mô và cách thức tổ chức biên soạn cuốn Từ điển Thống kê Việt Nam đảm bảo chất lượng và tiến độ..

Kết thúc buổi họp, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, Trưởng BCĐ giao Viện KHTK là đơn vị chủ trì giúp Tổng cục trưởng hoàn thiện dự thảo Đề án trên cơ sở góp ý của các thành viên, lấy ý kiến của các đơn vị trong Tổng cục trước khi trình ký ban hành chính thức Đề án Biên soạn Từ điển Thống kê Việt Nam mới.

Một số hình ảnh của cuộc họp:

VA