Khoá đào tạo khu vực về Thống kê Chi phí sản xuất nông nghiệp

Khóa đào tạo khu vực về Thống kê chi phí sản xuất do Viện Thống kê Châu Á và Thái Bình Dương (SIAP) và cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) tổ chức sẽ được tiến hành trong thời gian từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm 2018, tại Viện Đào tạo Thống kê (STI) của KOSTAT.

Khóa đào tạo này nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật của các nhà sản xuất thống kê để áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn tương đương quốc tế có liên quan trong việc tổng hợp các số liệu thống kê sản xuất nông nghiệp. Khóa đào tạo khu vực nhằm xây dựng năng lực của các cơ sở sản xuất thống kê ở các quốc gia ưu tiên của RAP (Kế hoạch hành động khu vực Châu Á Thái Bình Dương để cải thiện thống kê nông nghiệp và nông thôn); và đào tạo các nhà thống kê của họ để biên soạn các số liệu thống kê về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và có thể so sánh quốc tế.

Đối tượng tham gia là các nhà thống kê cấp trung ương ở các cơ quan thống kê quốc gia và các đơn vị có trách nhiệm thiết kế, phân tích điều tra nông nghiệp hoặc tổng hợp số liệu thống kê nông nghiệp, bao gồm việc chuẩn bị các bản khảo sát và thống kê từ việc phổ biến các sản phẩm thống kê có liên quan. Lớp học có khoảng 16 người được lựa chọn từ các nước để tham dự khóa học. Người tham gia phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và có hiểu biết về thống kê hoặc kinh tế nông nghiệp. Thông tin ghi chép cho người tham gia là người nước ngoài xem tại: http://www.unsiap.or.jp/programmes/in/2018/1804_RAP_CoP_KOR_IN.pdf

Cụ thể về mục tiêu, thiết kế và nội dung, kết quả học tập sau khóa học tham khảo tại: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/18_cn/1804_CoP_KOR.pdf

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/