Khóa học mùa hè Nghiên cứu về điều tra thống kê – Phân tích thống kê và ước lượng

Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, khoa Phương pháp luận và thống kê, Viện Đại học Utrecht, Hà Lan phối hợp với cơ quan Thống kê Hà Lan (CBS) tổ chức khóa học mùa hè về Phân tích thống kê và ước lượng. Khóa học này trên xuất phát từ sai số điều tra tổng thể và thảo luận các nguyên nhân chính của sai số điều tra. Những người tham gia sẽ được nghe trình bày về công cụ để phát hiện và sửa những sai số đó. Các phương pháp phân tích thống kê được giới thiệu cùng với 2 phần mềm SPSS và R. Những chủ đề của khóa học bao gồm: Chọn mẫu phức tạp, điều chỉnh không trả lời, sai số đo lường, phân tích dữ liệu thiếu, sử dụng nâng cao dữ liệu hành chính. Đặc biệt, ở khóa học này sẽ trình bày về quyền số, phân tầng và hiệu quả thiết kế để phân tích cuộc điều tra phức tạp.

Tài liệu giảng dạy của khóa học là cuốn “International Handbook of Survey Methodology – Sổ tay quốc tế về phương pháp điều tra, De Leeuw, Hox & Dillman (2008).

Phí để tham gia khóa học là € 600, địa điểm học tại Viện Đại học Utrecht, Hà Lan.

Thông tin chi tiết hơn về khóa học xem tại địa chỉ: https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences/survey-research-statistical-analysis-and-estimation.

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: https://www.utrechtsummerschool.nl/courses/social-sciences/survey-research-statistical-analysis-and-estimation