Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc và diễn đàn thảo luận tại các Hội nghị của Ủy ban

Hội thảo về thống kê Nhà nước (thống kê chính thức) được tổ chức vào thứ sáu (24 tháng 2 năm 2012) với các chủ đề “Tương lai các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở: đạt đến con số 7 tỷ người ” Seminar 1

Kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Thống kê LHQ sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2012 tại trụ sở của LHQ ở New York Mỹ. Theo thông lệ như những năm qua, sẽ có hai hội thảo chyên đề được tổ chức. Năm nay, Hội thảo về thống kê Nhà nước (thống kê chính thức) được tổ chức vào thứ sáu (24 tháng 2 năm 2012) với các chủ đề “Tương lai các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở: đạt đến con số 7 tỷ người” Seminar 1 –  Hội thảo này là một phần của chuỗi các seminar cấp cao trong ngày dành được sự quan tâm thích đáng của cộng đồng thống kê toàn cầu mà Vụ thống kê LHQ tiến hành tổ chức vào trước kỳ họp của Ủy ban Thống kê LHQ. Các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở vòng 2010 là những bằng chứng ở cấp độ cao nhất sự tham gia đóng góp của các các nước trong việc tổ chức tổng điều tra. Đa số các nước hoàn thành Tổng điều tra vào cuối năm 2011, tại thời điểm này có thể xem xét lại những kinh nghiệm tiến hành Tổng điều tra của các nước và nhận diện những thay đổi mới được quan sát trong chu kỳ điều tra. Đây cũng là diễn đàn trao đổi cho các nhà thống kê chia sẻ các bài học rút ra từ các cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở vòng 2010 phản ánh hầu như những gì sẽ diễn ra trong tương lai khi thực hiện Tổng điều tra. Hội nghị sẽ được mở đầu bằng phát biểu quan trọng về tương lai của các cuộc Tổng điều tra dân số đối với các nước đang phát triển, tập trung vào ba phần thảo luận: 1-  Những phát hành (ấn phẩm) nổi bật trong tuyển tập số liệu; 2- Khó khăn và lợi ích sử dụng những công nghệ hiện đại trong Tổng điều tra; 3 –  Nhiệm vụ đặt ra đối với các cuộc Tổng điều tra.

Hội thảo cấp cao diễn ra vào chiều thứ hai (27 tháng 3 năm 2012) Seminar 2 về “Đo lường những vấn đề khó đo lường: Những thách thức trong giới hạn của thống kê Nhà nước” cũng là một trong những sự kiện đặc biệt được Vụ Thống kê của LHQ đại diện cho UBTK LHQ đem ra thảo luận  Đó là những thách thức mà cộng động thống kê toàn cầu phải đối phó. Diễn đàn năm nay hướng tới những định nghĩa khó đo lường. Các khái niệm như hạnh phúc quốc gia, dân tộc hay phúc lợi, các dịch vụ môi sinh, phát triển bền vững và nghèo đói đa chiều đang đặt ra ngày càng tăng cho các nhà thống kê. Đây là những chủ đề phức tạp không có tiêu chuẩn định mức rõ ràng. Nhóm những chuyên gia và những nhà lãnh đạo thống kê  của quốc gia sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và hướng tới những vấn đề ngày càng ra tăng thuộc phạm vi thống kê Nhà nước phải giải quyết.

Ngoài hai sự kiện hội thảo nổi bật trên, còn có những chủ đề được đem ra thảo luận trong quá trình diễn ra hội nghị của UBTKLHQ như: Thông tin địa lý và thông tin thống kê tổng hợp: Ứng dụng điện toán máy chủ ảo – công nghệ điện toán đám mây và các ứng dụng dịch vụ Web; Khung đánh giá chất lượng quốc gia; Tác động cải cách của Arập đến hệ thống thống kê quốc gia Arập; Những ứng dụng mới vào thống kê thương mại theo tháng; Những giá trị cần được bổ sung vào thống kê Nhà nước về đo lường Thương mại; Bên lề những cuộc họp trên còn có triển lãm về  thành tựu của thống kê Châu Âu.

ĐTB lược dịch từ http://unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_2012/seminars