Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 2016 của Tổng cục Thống kê, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) tổ chức 02 lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Hà Nội (từ ngày 26/9 đến 04/10/2016) và tại Đồng Nai (từ ngày 27/9 đến ngày 07/10/2016). Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thống kê đến từ Cơ quan Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Hội Thống kê Việt Nam.

Đây là lớp học bắt buộc cho các công chức dự thi nâng ngạch và giữ ngạch thống kê viên chính, nhằm trang bị và bồi dưỡng cho học viên những kiến thức nâng cao trong một số nội dung quan trọng của các bước sản xuất thông tin thống kê, góp phần gây dựng đội ngũ cán bộ thống kê vững tay nghề, chắc nghiệp vụ.

Chương trình cụ thể của hai lớp học:

– Chuyên đề 1: Quy trình sản xuất thông  tin thống kê;

– Chuyên đề 2: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007;

– Chuyên đề 3: Xây dựng phương án điều tra thống kê;

– Chuyên đề 4: Điều tra chọn mẫu;

– Chuyên đề 5: Tổng quan về Hệ thống tài khoản quốc gia và các phương pháp tính GDP;

– Chuyên đề 6: Một số phương pháp phân tích thống kê và sử dụng phần mềm tin học trong phân tích thống kê.

Một số hình ảnh của lớp học

Giờ thảo luận của lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Hà Nội

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính) tại Đồng Nai

Lệ Hằng