Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tình hình kinh tế – xã hội hàng tháng trên địa bàn huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An

Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg  ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Theo đó, các Chi cục Thống kê cấp huyện nói chung và Chi cục Thống kê (CCTK) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nói riêng phải thu thập, tổng hợp 40 chỉ tiêu thống kê thuộc 3 nhóm: (1) Đất đai, dân số và bình đẳng giới (6 chỉ tiêu); (2) K inh tế (18 chỉ tiêu); (3) Xã hội – Môi trường  (16 chỉ tiêu).

Ngoài nhiệm vụ thu thập, tổng hợp 40 chỉ tiêu thống kê nói trên, CCTK huyện Yên Thành còn phải thu thập, tổng hợp 7 chỉ tiêu thống kê dưới đây phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

– Giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ;

– Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất/năm;

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống;

– Số trẻ em sinh ra trong năm;

– Số người chết trong năm;

– Số người nhập cư, xuất cư trong năm;

– Số lao động được tạo việc làm trong năm.

Vấn đề vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với CCTK huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An là nguồn số liệu thống kê chính thức để biên soạn các chỉ tiêu thống kê nói riêng và báo cáo tình hình kinh tế – xã hội hàng tháng trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (Thiết nghĩ, các Chi cục Thống kê cấp huyện khác cung có những vướng mặc tương tự như CCTK huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Nhằm giải quyết những vướng mắc đã chỉ ra ở trên, CCTK huyện Yên Thành đã thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành: CCTK huyện Yên Thành đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định số 353/QĐ – UBND giao cho CCTK huyện chủ trì làm báo cáo KT-XH hàng tháng trên địa bàn huyện. Việc giao cho CCTK làm báo cáo KT-XH hàng tháng giúp cho số liệu thống nhất và tập trung về một đầu mối, tạo được tiếng nói chung với tất cả các ngành về số liệu phản ánh tình hình KT-XH trên địa bàn huyện. Hàng năm Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ban hành các Quyết định giao công tác thống kê cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thứ hai, cần phải bám vào quy trình sản xuất, thời vụ sản xuất, các hiện tượng kinh tế – xã hội xảy ra hàng tháng để chọn những chỉ tiêu thu thập cho phù hợp đối với từng tháng, từng quý vì nội dung thu thập số liệu hàng tháng tương đối nhiều, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Thứ ba, tổ chức họp cụm thống kê định kỳ hàng tháng (vào ngày cuối tháng) để chia sẻ số liệu, nắm bắt thông tin, đánh giá tình hình phục vụ việc biên soạn báo cáo tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện, trước kỳ họp hàng tháng của UBND huyện.

Thứ tư, về nguồn lực làm thống kê xã. phường, thị trấn: Tham mưu trong việc bố trí chức danh công chức văn phòng – thống kê xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), từ ngày 01 tháng 4 năm 2004 các xã trên địa bàn huyện Yên Thành có một trong 02 công chức văn phòng – thống kê cấp xã chuyên trách công tác thống kê xã.

Tuy nhiên, công chức làm công tác thống kê cấp xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê. Kính mong Tổng cục Thống kê quan tâm, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với cấp xã của Yên Thành, Nghệ An nói riêng và toàn quốc nói chung.

Phan Minh Khuê

Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: