Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc tổng kết và sửa đổi Luật Thống kê năm 2003”

Thực hiện Quyết định số 787/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngày 14 tháng 6 năm 2012, Viện Khoa học Thống kê đã tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ :“Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc tổng kết và sửa đổi Luật Thống kê năm 2003” do CN. Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng là CN. Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Sự ra đời của Luật Thống kê năm 2003 đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong công tác thống kê ở nước ta. Tuy nhiên với sự phát triển rất nhanh của kinh tế – thị trường đã khiến Luật Thống kê trở nên lạc hậu, đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá lại để hoàn thiện Luật Thống kê. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là đề tài quan trọng và cấp bách, kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được những mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đề ra.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 3 phần:

(1) Cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn – Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê; (2) Yêu cầu và lộ trình việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê; (3) Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản liên quan.

Hầu hết các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn cao của đề tài cùng sự nghiêm túc nghiên cứu khoa học của Ban chủ nhiệm đề tài. Hội đồng cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài đó là: cơ sở lý luận chưa rõ nét, các kiến nghị cần cụ thể hơn, báo cáo tổng hợp nên kèm theo sản phẩm của các chuyên đề …và đề nghị Ban chủ nhiệm bổ sung nội dung, kết cấu trình bày (nội dung tập trung vào phần cơ sở lý luận, bộ tiêu chí, bộ công cụ…)

Kết quả nghiên cứu đề tài được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua. Hội đồng đánh giá đề tài 8,2 điểm, đạt loại Khá.

Lệ Hằng